ANBI

1. Naam:
COC Noord-Holland Noord

2. Fiscaal nummer :
RSIN 812616066
KvK 37091575

3. Contactgegevens:

Kantoor
Gasthuisstraat 2
1811 KC Alkmaar

E-mailadres:
info@cocnhn.nl

4. Bestuur:

Het bestuur van COC Noord-Holland Noord bestaat sinds april 2021 uit de volgende personen:

Voorzitter
Joop Schermer
voorzitter@cocnhn.nl

Penningmeester
Karin Kuiken
penningmeester@cocnhn.nl

Secretaris
Arjen Drent
secretaris@cocnhn.nl

Algemeen Bestuurslid
Conny van Iersel-Hoogenraad
conny@cocnhn.nl

Het bestuur als geheel kan bereikt worden via het e-mailadres bestuur@cocnhn.nl.

5. Beleidsplan:

Voor het beleidsplan wordt verwezen naar het jaarplan, Jaarlijks stelt COC Noord-Holland Noord een jaarplan vast met het beleid voor het komende jaar. Het meest recente jaarplan vind je hier.

6. Beloningsbeleid:

Op grond van de statuten van COC Noord-Holland Noord alsmede het huishoudelijk reglement zijn zowel de bestuursleden alsmede de andere vrijwilligers van COC Noord-Holland Noord onbezoldigd. Wel heeft het bestuur de mogelijkheid om een vergoeding aan leden en vrijwilligers vast te stellen voor de door hen gemaakte kosten vanwege de vereniging, zulks rekening houdend met de begroting en binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid als in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk. In de praktijk worden derhalve uitsluitend kostendeclaraties vergoedt welke verband houden met de uitoefening van werkzaamheden te behoeve van COC Noord-Holland Noord.

7. Doelstelling:

COC Noord-Holland Noord streeft naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken en het verrichten wat al hiermee van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

8. Verslag uitgeoefende activiteiten:

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar het jaarverslag. Jaarlijks stelt COC Noord-Holland Noord het jaarverslag vast waarin onder meer verslag wordt gedaan van de uitgeoefende activiteiten over het afgelopen jaar. Het meest recente jaarverslag vind je hier.

9. Financiële verantwoording:

Voor een financiële verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekening. Jaarlijks stelt COC Noord-Holland Noord de jaarrekening vast waarin de financiële verantwoording over het afgelopen jaar wordt vastgelegd. De meest recente jaarrekening vind je hier.