COC Noord-Holland Noord is een vereniging waar veel verschillende mensen bij elkaar komen. Dat is een bron van inspiratie maar ook een mogelijke bron van spanning. Het is dan ook belangrijk dat er binnen COC Noord-Holland Noord afspraken zijn gemaakt over goed gedrag zodat een veilige omgeving voor iedereen bevorderd wordt. COC Nederland heeft een federatie-brede Code Goed Gedrag geïntroduceerd, die ook van toepassing is binnen COC Amsterdam.
De Code Goed Gedag bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Omgangsregels bij het COC
 2. Meldprotocol
 3. vertrouwenspersonen
  Wil je een vertrouwelijk gesprek? Je kunt terecht bij de vertrouwenspersoon van COC Nederland via 020-6234596 of vertrouwenspersoon@coc.nl
 4.  onafhankelijke klachtencommissie
  deze commissie behandelt klachten in het kader van de Code Goed Gedrag

De klachtencommissie:

 •  handelt klachten af volgens de klachtenprocedure.
 •  stelt zelf haar (onderlinge) werkwijze hier op af.
 •  telt drie leden.
 •  is onafhankelijk en leden behandelen zonder last of ruggespraak klachten kunnen behandelen.
 • de leden worden gezocht op hun expertise en hebben geen actieve rol bij het COC.
 • de leden van de commissie worden benoemd door het federatiebestuur voor de duur van twee jaar, met onbeperkte mogelijkheid van herbenoeming.
 • rapporteert per afgehandelde klacht aan het bestuur van de betrokken gelieerde organisatie en het federatiebestuur.
 • rapporteert jaarlijks in het voorjaar in een geanonimiseerd rapport aan de Algemene Vergadering.

 COC Nederland:

 • faciliteert de klachtencommissie in administratieve ondersteuning en onkostenvergoeding en draagt zorg voor de bereikbaarheid

Gelieerde COC-organisaties:

 • geven bekendheid aan het bestaan van onafhankelijke klachtencommissie en bereikbaarheid
 • erkennen het gezag van de onafhankelijke klachtencommissie en volgen de adviezen op

Klachtenprocedure

Iedereen heeft het recht een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.
De klachtencommissie bevestigt binnen 24 uur na indienen van de klacht dat deze is ontvangen.
De klachtencommissie bepaalt binnen een week of de klacht in behandeling wordt genomen of niet ontvankelijk wordt verklaard. Dit wordt gemeld aan de klager of aan degene via wie de klacht is gemeld.
Wordt de klacht in behandeling genomen dan houdt de klachtencommissie contact met de klager of degene via wie de klacht is gemeld.

Het verloop van het proces hangt af van de inhoud van de klacht.

De klachtencommissie is bereikbaar via klachtencommissie@cocnederland.nl

COC Nederland, tav klachtencommissie
Postbus 3836
1001 AP  Amsterdam
of telefonisch via 020-6234596.
Heb je een klacht? Neem dan contact op met de klachtencommissie klachtencommissie@coc.nl