Vereniging Jaarverslag 2020 COC Noord-Holland Noord

Het verenigingsjaar stond voor het grootste gedeelte in het teken van Corona en alle beperkende maatregelen. Waardoor er weinig tot geen fysieke activiteiten konden plaatsvinden.

Bestuurlijk waren er de nodige verwisselingen, 2 maal een gekozen voorzitter die allebei na 3 maanden weer mee stopten. Een penningmeester die halverwege het verenigingsjaar ook aftrad. Van de weinige vrijwilligers, vertrokken er ook een aantal!
Daardoor konden verzoeken om op scholen gastlessen te verzorgen niet gehonoreerd worden. Alleen in januari en februari lukte het de vrijwilligers van Pink Society (Roze Ouderen) en Café Zonder Stempel ( LHBTIQ+ met een beperking) om bijeenkomsten en activiteiten te organiseren.

Van maart tot augustus zaten we in een landelijke Lockdown. In de tussenfase naar de volgende Lockdown lukt het in de maand september net even om activiteiten weer op te startten tot dat in oktober alles weer op slot ging.

In 2019 was er door het toenmalige bestuur geen subsidie aangevraagd bij subsidiegevers. Dit was misschien een geluk bij een ongeluk omdat er niet veel mogelijk was om evenementen te organiseren en er dus ook weinig geld voor zou zijn geweest !

Met een paar oude gedienden is er online veel gebrainstormd en vergaderd om de activiteiten van en door COC NHN weer vlot te trekken. Om weer een voltallig en werkbaar bestuur te vormen.
Er zijn weer acties ondernomen om vrijwilligers te werven. Er zijn voorzichtig stappen gezet en contacten gelegd met eventuele samenwerkingspartners zoals Anti Discriminatiebureau Art. 1, De GGD, St. Mee & de Weering ( Veilige Haven). Met diverse gemeenten in het werkgebied van COC NHN, Gem, Alkmaar, Gem. Hoorn, Gem. Schagen, Gem. Den Helder zijn gesprekken geweest over een inclusieve Samenleving en net Diversiteits beleid.

COC NHN zal in 2021 het 40 jarig bestaan vieren. Zoveel mogelijk administratie en vergaderstukken zijn verzameld, geordend en ter beschikking gesteld aan het Regionaal Archief.

Naar verwachting zullen de inzet en planning van het interim-bestuur vanaf begin 2021 resultaat gaan opleveren.